Čo je PID

Potential Induced Degration - Degradácia kremíka vyvolaná rozdielom potenciálov. Je možné sa tiež stretnúť s označením "High voltage stress". Spôsobuje často nevysvetliteľný pokles výkonu, väčšinou v druhom až štvrtom roku prevádzkovania fotovoltaického systému. Strata pôvodného inštalovaného výkonu môže dosahovať až 15 percent.

Nevysvetlitelný pokles výkonu


Postupný pokles výkonu

Mnoho majiteľov a prevádzkovateľov fotovoltaických systémov rieši problém náhlej straty výkonu fotovoltaických panelov. Táto zdanlivo nevysvetliteľná strata výroby väčšinou súvisí s rozšírením PID. Veľmi často však býva pripisovaná iným vplyvom.

Na rozdiel od väčšiny z nich, je PID poškodenie reverzibilné, ak sa odhalí a začne riešiť včas. Regenerácia je rýchla a trvalá. Na celú zostávajúcu dobu životnosti elektrárne.
Podľa testovanie nemeckého Fraunhofer inštitútu celých 46% z 95 testovaných fotovoltaických modulov v roku 2012 neprešlo zrýchleným testom na PID.
Výsledky testování zde

Ako PID pôsobí

PID (Potential Induced Degradation) je degradácia výkonu fotovoltaických článkov vyvolaná rozdielom potenciálov voči zemi.

Ztracený výkon PID vzniká nevhodnou polarizáciu nábojov fotovoltaického článku v dôsledku ktorej článok nie je schopný dodávať elektrický prúd. K tomuto javu dochádza najmä na FV paneloch, ktoré sú najbližšie k záporného pólu stringu. Tu sa potenciál (napätie voči zemi) FV článkov podľa dĺžky stringu a typu použitého striedača obvykle pohybuje medzi -200 V a -450 V. Rám FV panelov má ale naproti tomu potenciál 0 V, pretože z bezpečnostných dôvodov musí byť uzemnený. Kvôli tomuto elektrickému napätiu medzi FV články a rámom sa môže stať, že sa z materiálov, použitých v konštrukcii FV panela, uvoľnia elektróny a stečú cez uzemnený rám. To za sebou zanechá náboj (polarizáciu), ktorý môže nevhodným spôsobom pozmeniť charakteristickú krivku FV článkov.

V reálnych podmienkach PID môže znížiť výkon jednotlivých FV modulov až o 70%, výkon celej elektrárne až o 15%.

príklad PID: strata výkonu o 9 %

PID 9%25


Na luminiscenčnom snímku je vidieť začínajúcu degradácia FV článkov vplyvom PID. V luminiscenčným zobrazení sa tento jav prejavuje stmavnutím FV článkov prevažne okolo rámu FV modulu. Začínajúci PID je príčinou zmeraného poklesu výkonu FV panelu o cca 9%.

Príklad PID: strata výkonu o 36 %

PID 36%25


Na luminiscenčnom snímku je vidieť pokročilejší degradácia FV článkov vplyvom PID. PIDom sú zasiahnuté FV články takmer po celej ploche. U niektorých FV článkov degradácie pokročila natoľko, že už neprodukujú žiadny výkon - čierne články. PID má zásadný vplyv na pokles výkonu FV panelu o viac ako 36%

Príklad PID: strata výkonu o 67 %

PID 67%25


Na luminiscenčnom snímku je vidieť veľmi pokročilá degradácia FV článkov vplyvom PID. Degradáciou sú zasiahnuté FV články takmer na celej ploche. PID degradácia je už tak pokročilá, že strata výkonu je takmer 67%

Viac informácií o PID tiež tu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Potential_induced_degradation